Първични счетоводни документи

Първичните счетоводни документи са фундаментът на счетоводството. Те се съставят в момента на извършване на сделката и по същество представляват доказателства за нейното осъществяване. Към тях се отнасят касовата бележка, касовата книга, приходни и разходни касови ордери, фактури, проформа фактури, известия за фактури и др. Първичната документация е много важна, защото тя дава сведения за съставянето на всички останали счетоводни документи. Затова правилното й оформление е много важно. Всяка търговска дейност е съпроводена от постоянни операции и първичната документация трябва да обезпечи достоверността и точността на всички отчетени показатели. За да се считат за валидни и за да имат доказателствена стойност, първичните счетоводни документи трябва да съдържат всички задължителни реквизити, които са указани в Закона за счетоводството и в правилниците за счетоводна дейност. Задължителните реквизити за различните счетоводни документи се различават в известна степен, но най-общо казано те са следните: пълното име и вид на документа; пореден номер; дата на непосредственото му създаване; подробни данни както за фирмата изпълнител, така и за фирмата получател – пълно име и вид на дружеството, седалище и идентификационен номер, номер по ДДС, ако фирмата е регистрирана по ЗДДС; точно определяне на проведената търговска операция; име и подпис на лицето, извършило сделката. По законодателство първичните счетоводни документи се създават на български език с арабски цифри. При положение, че на дружество е издаден първичен счетоводен документ от чужда фирма на чужд език, той задължително трябва да бъде съпроводен от официален превод. При съставянето на първичните счетоводни документи не се допускат поправки, добавки и задрасквания – в случай на грешка документът се анулира и се издава нов. Надявам се да съм ви била полезна, защото, както споменах по-горе, първичните счетоводни документи са фундаментът на счетоводството и от правилното им водене в голяма степен зависи безпроблемното ви общуване с контролните органи.

Google+ Comments