Актив и пасив

Неотменимо изискване е информацията, създадена от счетоводството, да бъде вярна, точна и съпоставима. Постигането на тази цел предполага наличието на определени правила за измерване на величините, които формират съдържанието на […]