Проект за актуализация на наредбата за обезщетения

От 31 март 2024 г. в България настъпват значими промени в Закона за електронното управление и в регулацията на паричните обезщетения и помощи, които обещават да улеснят значително българските граждани и да модернизират взаимодействието им с държавната администрация.

Сред най-значимите нововъведения е отпадането на изискването административните органи да искат от лицата удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които могат да бъдат проверени по служебен път чрез достъп до национални регистри. Това ще допринесе за намаляване на бюрокрацията и ускоряване на административните процеси.

Една от ключовите промени засяга Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), като се отменя изискването за представяне на удостоверение за наследници при искане на неполучено парично обезщетение и/или помощ от наследници на починало правоимащо лице. Така, администрацията ще набавя необходимата информация служебно, което значително облекчава гражданите в този чувствителен момент.

Освен това, промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) внасят новаторска практика в подкрепа на семейството и родителството. Въвежда се нов вид обезщетение за бащите (осиновителите) за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, което подчертава нарастващата роля на бащата в отглеждането и възпитанието на децата. Това разширява обхвата на съществуващите мерки за подкрепа на семействата с малки деца и отразява стремежа към по-балансирано разпределение на родителските отговорности.

Промените в НПОПДОО и КСО са важна стъпка към модернизацията на социалната система и електронното управление в България. Те не само опростяват административните процедури, но и насърчават по-голямо равенство между половете в отглеждането на деца. С тези промени, държавата поставя основите за по-ефективна и справедлива социална политика, която отговаря на нуждите и очакванията на съвременното общество.

Google+ Comments