Отчет за приходи и разходи

Съпоставянето на приходите с разходите се осъществява чрез един от елементите на годишния финансов отчет и има целта е тяхната съизмеримост и установяване на финансовия резултат. Двете страни на отчета за приходите и разходите е друг начин на представяне на активи и пасиви на предприятието, при което равенството е изключение, а неравенството показва получения резултат от тяхното управление. Информацията за приходите и разходите на предприятието е обобщена в три основни раздела. Първият раздел е за разходите, респективно приходите от дейността, вторият раздел е за финансовите разходи, респективно финансовите приходи и третият раздел – извънредните разходи, респективно за извънредните приходи. Разликата между стойностните величини на тези три раздела на приходната и разходната част показва размера на счетоводната печалба или загуба. Сумата на загубата се записва в раздел 5 на приходната част на отчета, защото раздел 4 представя обобщено всички приходи на предприятието. Размерът на загубата се записва в счетоводния баланс като балансова загуба за текущия период. Счетоводната печалба, посочена в раздел 5 на разходната част на отчета е обект на данъчно облагане. Стойностните величини на данъка се определят в зависимост от данъчните закони, а дължимата данъчна сума се посочва като разход на предприятието в раздел 6 – разходи за данъци. Крайният размер на печалбата, отразена в раздел 7 е разлика между счетоводната печалба и данъчните задължения. Тази сума се записва в счетоводния баланс като балансова печалба за текущия период. Информацията за съставянето на отчета за приходите и разходите се получава от текущото счетоводно отразяване на приходите, разходите и материалните запаси. В този отчет се посочва само размерът на измененията в остатъците на незавършеното производство, на запасите от продукция и разходите за бъдещи периоди.

Google+ Comments