Годишен финансов отчет

Съгласно Закона за счетоводството всички фирми у нас са задължени да изготвят и представят Годишен финансов отчет. Този отчет дава реална информация за финансовото състояние и имуществото на фирмата към момента на отчетния период, отразява промените в обемите на паричните потоци спрямо предходни периоди и дава ясна представа за дейността и облика на фирмата. Информацията е предназначена за външни източници, които имат взаимоотношения със фирмата, при взимането на адекватни икономически решения.

Този отчет е предназначен и за самата фирма с цел да следи реалното си състояние. Задължени да публикуват годишен финансов отчет са фирмите, които подлежат на независим финансов одит, юридически лица, които не са определени за извършване на общополезна дейност, граждански дружества по замисъла на Закона за задълженията и договорите, и чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност на територията на страната. В общия случай финансовите отчети се съставят от самата фирма и не е нужно истинността им да се удостоверява, освен в определени случаи, когато Годишния финансов отчет подлежи на заверка от експерт счетоводител. Такава заверка се изисква за дружества, които работят с ценни книжа, акции, както и за институции които изготвят консолидирани финансови отчети. Годишните финансови отчети се съставят веднъж годишно, в края на отчетния период, който е края на календарната година. Могат да се съставят и за по кратък период, като полугодие или тримесечие, ако фирмата прецени, че това е нужно. Сроковете за подаване на отчетите са различни в зависимост от правните форми на фирмите.

Google+ Comments