Счетоводен баланс

Днес мисля да Ви запозная със счетоводния баланс. Той е техническо средство за реализиране на способа на балансовото отчитане. Инструмент за получаване на счетоводна информация, която се отличава със статичната информация за състоянието на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към определен момент. Счетоводния баланс е форма за практическо прилагане на балансовия метод, който е неговото съдържание. Приложения в него метод е инструментариум на периодичното счетоводно отчитане. Чрез него счетоводството прави периодично обобщаване на настъпилите през отчетния период стойностни изменения в активите и пасивите на предприятието. Същността на балансовия метод е стойностно представяне към определен момент на двуаспектно разграниченото имущество на предприятието.

Счетоводен баланс се съставя в строго определен момент в предприятието, обособено в счетоводно отношение. Съставя се от крайни дебитни и кредитни остатъци на годишната окончателна оборотна ведомост, която е изготвена въз основа на изпълнено годишно счетоводно приключване на дейността на предприятието. Строежът на счетоводния баланс е форма за нагледно прилагане на съдържанието му – двуаспектно разграниченото имущество на предприятието в двете му части – актив и пасив. От това колко добре е построен балансът зависи четенето и разбирането на информацията в него от неговите потребители. Според времето има два вида баланс: начален – съставя се преди регистрацията на фирмата в съда и приключителен – съставя се в края на отчетния период и е част от годишния финансов отчет.

Google+ Comments