Общото уравнение на счетоводството

В долното видео е обяснено общото уравнение на счетоводството по един много достъпен начин. Искам само да уточня значенията на някои английски думи първо. Asset е актив, Liability e пасив, а Equity – собствен капитал. Общото счетоводно уравнение гласи, че активите (А) са равни на пасивите (П) плюс собствения капитал (СК), което нагледно изглежда така: А=П+СК. Уравнението може да се преобразува по различни начини, прехвърляйки стойности от едната страна в другата със знак минус: СК=А-П или П=А-СК.  Във видеото доста добре са се сетили да използват примера с 1+1=2. Това всъщност ми прилича на един лесен урок по математика, който добре обяснява основното уравнение при счетоводството. Дано помогне на начинаещите в областта да го разберат по-добре.

Google+ Comments