Видове счетоводни сметки

Счетоводните сметки, най-общо се подразделят на активни и пасивни. В основата на това подразделяне стои принадлежността на отразяваните чрез счетоводна сметка, обекти на имуществото – активи или пасиви. Активните счетоводни сметки имат положителен знак и отразяват положителни величини, а пасивните имат отрицателен знак и служат за изразяване на отрицателни величини. От своя страна всяка счетоводна сметка има задължително две страни – лява и дясна, като те служат за отразяване на увеличенията и намаленията.

smetkiВ счетоводната практика е прието лявата страна да носи наименованието дебит, а дясната – кредит. Това означава, че във всяка счетоводна сметка двете задължителни страни служат за отразяване на изменения с противоположен характер – увеличения и намаления, т.е. на положителните и отрицателните ефекти на всяка стопанска операция.

Правилата за записване по счетоводните сметки се свеждат до това, че началните стойностни размери и увеличенията при активните счетоводни сметки се записват в дебита, а намаленията – в кредита. При счетоводните сметки има логическа последователност. Първото записване по сметката се нарича откриване. През отчетния период по всяка счетоводна сметка се извършват текущи записвания, породени от измененията, които предизвикват осъществяваните в предприятието стопански операции. Това действие се нарича завеждане на счетоводните сметки.

Самото приключване е отчетна процедура, свързана с установяване на стойностните размери на структурните елементи -обороти, сборове, салда. Сборът от сумите на стопанските операции, записани през даден отчетен период по дебита или по кредита на една счетоводна сметка, се нарича оборот на сметката. В оборота не се включва началното салдо, с което е открита счетоводната сметка.

Google+ Comments