Видове счетоводни сметки

Счетоводните сметки, най-общо се подразделят на активни и пасивни. В основата на това подразделяне стои принадлежността на отразяваните чрез счетоводна сметка, обекти на имуществото – активи или пасиви. Активните счетоводни […]