Отчитане на трудовите ресурси – дефиниция и разяснения

Отчитането на трудовите ресурси (human resource accounting или HRA) е процес по назначението, бюджетирането и следенето на разходите за човешки ресурси в една организация, включително заплатите и разноските по обучения. Това е дейността по отчитане на инвестиции, направени за служителите. Техният принос към компанията би трябвало да доведе до рентабилност. Измерването на стойността на човешкия ресурс би могло да помогне на компанията правилно да документира активите си.

Human resourcesHRA се интересува дали човешките активи се използват ефективно, дали се запазват, намаляват и ценят. Той също така е полезен при вземане на управленски решения, свързани с достигането на поставените цели относно продуктивността. Това става чрез правилния подбор, разпределяне, развитие и задържане на кадри. Чрез отчитане на трудовите ресурси, може да се предотвратят някои неблагоприятни финансови последици за компанията, дължащи се на човешкия фактор.

При HRA се събират и изчисляват данни, отнасящи се до човешките ресурси в една компания, след което се анализират и предават на заинтересованите страни. Целта тук не е само измерването на цената и стойността на трудовия ресурс, но и управлението му по такъв начин, че да се подобри качеството и количеството на предлаганите от организацията продукти и услуги.

Чрез HRA може да се предвиди нужният брой служители за изпълнение на зададените цели във фирмения план, които могат да бъдат експанзия, диверсификация, технологичен растеж и т.н. Ако нужната работна сила не е на лице, т.е. пазарът на труда не разполага с необходимите кадри, то това би наложило модификация на корпоративния план. Следенето на трудовите ресурси в организацията също така й помага да разбере дали човешкият фактор носи очакваната възвръщаемост на инвестициите.

Google+ Comments