Отчитане на потреблението на материалите

Намалението на материалите е пряко или косвено свързано с осъществяване на текущата дейност на предприятието. Най-често срещания случай на намаление е влагането на материали в производството. Освен него материалите намаляват и при продажба, безвъзмездно предаване на други предприятия и физически лица, констатиране на липси при инвентаризация, връщане на инвентарни вноски на напуснали съдружници, поддържане, ремонт и ликвидация на дълготрайни материални активи и т.н.

За точното и своевременно документиране и отчитане на намалението на материалите в счетоводството се използват следните счетоводни документи:

-лимитна карта – тя е усъвършенстван първичен документ, който се издава за всеки вид материал и се използва за отпускане на едни и същи материали от склада през отчетния период

-искане за отпускане на материали – съставя се при еднократно отпускане на материали

-фактура – тя е данъчна или опростена и се издава при продажба на материали

-заповед за отпускане на материални запаси за продажба или преработка навън

-протокол за бракуване на материални запаси – изготвя се от комисия, назначена от ръководителя на предприятието, в случаи на бракуване и унищожаване на негодни за употреба материали

-инвентаризационен опис – служи за установяване на липси и излишъци от проведена инвентаризация на материал

Всяко намаление на материалите се отразява по кредита на сметка Материали. Изборът на дебитирана сметка зависи от конкретния случай – при влагане на материали в производството се дебитира сметка Разходи за материали, при безвъзмездно предаване и липси на материали за сметка на предприятието – сметка Други разходи, при липси за сметка на материалноотговорното лице с пазарна цена и начислено ДДС – сметка Вземания по липси и начети, при продажба – сметка Приходи от продажби на материали, при предаване за съучастия – сметка Инвестиции в дъщерни предприятия.

Има два вида подход за оценяване на материалите при потреблението им – препоръчителен и алтернативен. Предприятието само избира кой метод да използва, но в рамките на отчетната година не бива да се променя.

Google+ Comments