Едностранно счетоводство

Счетоводството бива едностранно и двустранно, според включената в него информация и данни за фирмата. Двата вида счетоводство имат основни разлики помежду си, а едностранното има и недостатъци пред двустранното. Едностранното счетоводство е един от методите за водене на счетоводство. То е по-евтин и по-елементарен от двустранното. При него се използват по-малко способи за набиране и обработване на информация, в сравнение с двустранното. Получава се така, защото при метода на едностранно счетоводство отпадат способите за балансово обобщение и двойно записване, което е задължително за двустранното счетоводство. Всичко останало, което важи за единия се отнася и за другия вид счетоводство.

При едностранното счетоводство фирмите имат изискване да водят следните книги: инвентарна книга, книга за материалните запаси, книга за паричните средства, за разчетите, за приходите, за данъчните облекчения, за печалбата. Едностранното счетоводство е опростено за работа и не се изисква особена подготовка, но си има и своите отрицателни страни. Една от тях е невъзможността за набиране на данни за ефективно планиране и развитие на дадената фирма. Друг недостатък е и това, че този метод за счетоводство не дава възможност за проверка за евентуални грешки от страна на служителя. Това се счита за основен недостатък на метода на едностранното счетоводство. Въпреки тези неща едностранното счетоводство все пак е необходимо. То се прилага от търговци и физически лица, чиито обороти за миналата година са под 50 000 лв. и които не са регистрирани по ДДС. Всички останали фирми, независимо от обема на дейността си, са задължени да прилагат двустранно счетоводство.

Google+ Comments