Актуализации в режима на изплащане на болнични и обезщетения в България

В България настъпват значими промени в режима на изплащане на болнични и различни видове обезщетения, съгласно последните изменения в чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основната промяна засяга начина на изплащане на болничните листове. Според новите правила, първите два работни дни от болничния се изплащат от осигурителя в размер на 70% от среднодневното брутно възнаграждение. Това е промяна от предишното правило, което предвиждаше изплащането на първите три дни. Останалата част от болничния продължава да се покрива от Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Въвеждането на тази промяна идва в отговор на нуждата от по-ефективно разпределение на социалните разходи и подкрепа за работещите при временна неработоспособност. Същевременно, периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност, безработица, бременност и раждане, както и при трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро, остава непроменен – 18 до 24 календарни месеца, в зависимост от конкретния случай.

По отношение на обезщетенията за бременност и раждане, периодът на изплащане остава същият – 410 дни, а размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст също се запазва на ниво от 780 лв.

За лицата, търсещи обезщетение за безработица, е запазено изискването за наличие на осигурителни вноски във фонд “Безработица“ за поне 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица остава непроменен – 18 лв., докато максималният размер е увеличен до 107.14 лв.

Тези промени са част от постоянните усилия на българското правителство да оптимизира социалната система и да осигури по-добра подкрепа за гражданите в различни житейски ситуации.

Google+ Comments